استانداردهای منتشر شده کتابخانه های عمومی

درخواست حذف این مطلب

استانداردهای کتابخانه های عمومی

گروه استاندارد نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 02/02/1392 تأسیس شد تا با تدوین و پیاده سازی استانداردهای ملی و نهادی یاری رسان کتابخانه های عمومی کشور باشد. اهم وظایف این گروه عبارتند از: 1) رصد، دسترس پذیری و حمایت از فعالیت های مرتبط با استاندارد در حوزۀ کتابخانه های عمومی، 2) تولید متون استاندارد برای کتابخانه های عمومی و 3) استانداردسازی خدمات کتابخانه های عمومی. در راستای مأموریت نخست، اقداماتی از جمله کتابشناسی استاندارد و پایگاه استاندارد (به نشانی nppl.ir/standards) و در راستای مأموریت دوم، اقداماتی از جمله تدوین، تألیف و ترجمۀ استانداردها، دستورالعمل ها و تعاریف استاندارد انجام شده است. در ادامه به مهمترین فعالیت های صورت گرفته مرتبط با دو مأموریت مذکور اشاره می شود.

ادامه مطلب