کتاب" رهنمودهای ایفلا: مدیریت منابع اه به کتابخانه ها"

درخواست حذف این مطلب


کتاب رهنمودهای ایفلا:مدیریت منابع اه به کتابخانه در سال 1396 با ترجمه محسن سلک و به وسیله موسسه انتشارات کتاب نشر وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور چاپ و منتشر شده است. این کتاب، سومین اثر از مجموعه "استانداردها و رهنمودها" در دفتر برنامه ریزی نهاد است که منتشر می شود.

مشخصات کتابشناختی اثر:

لیست استانداردهای منتشر شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور